Cam nông thôn miền núi của bộ khoa học công nghệ

Diện tích: Tổng đầu tư 12 tỷ