Dự án mía của bộ khoa học công nghệ

Địa chỉ: Công ty TNHH TT NC&PT NN CNC Lam Sơn - Thành viên của Tập đoàn mía đường Lam Sơn

Diện tích: Tổng đầu tư 60 tỷ