Trải nghiệm nông nghiệp

Đây là khung chương trình Trải Nghiệm Nông Nghiệp dành cho đoàn học sinh và đoàn gia đình. Các hoạt động vui chơi trong chương trình diễn ra hàng ngày. Các đoàn tổ chức và các đoàn khác có nhu cầu riêng thì chương trình sẽ được xây dựng riêng.